PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 9 1. Địa lý 9: Kể tên một số sản phẩm thủ công dân tộc ít người SGK trang 4
 2. Địa lý 9: Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu SGK trang 5
 3. Địa lý 9: Các dân tộc ít người sinh sống, phân bố chủ yếu ở đâu Bài 1 trang 5 SGK
 4. Địa lý 9: Nước ta có bao nhiêu dân tộc và những nét văn hóa riêng của các dân tộc Bài 1 trang 6SGK
 5. Địa lý 9: Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta Bài 1 SGK trang 6
 6. Địa lý 9 Bài 1 Câu 3 trang 6: Em thuộc dân tộc gì? Dân tộc em đứng thứ mấy?
 7. Địa lý 9 Bài 2 Câu 1 trang 7: Nhận xét tình hình tăng dân số nước ta? Vì sao
 8. Địa lý 9 SGK trang 8: Dân số đông và tăng nhanh gây ra những hậu quả gì?
 9. Địa lý 9 SGK trang 8: Xác định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao nhất, thấp nhất
 10. Địa lý 9 SGK trang 9: Tỉ lệ hai nhóm dân số nam nữ thời kì 1979 - 1999? Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi
 11. Địa lý 9 SGK trang 10: Hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta?
 12. Đía lý 9: Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số Bài 2 Câu 2 SGK trang 10
 13. Địa lý 9: Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm Bài 2 Câu 3 SGK trang 10
 14. Địa lý 9 SGK trang 10: Hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Vì sao?
 15. Địa lý 9 SGK trang 12: Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn?
 16. Địa lý 9 trang 12 SGK: Hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta?
 17. Địa lý 9 SGK trang 13: Dựa vào bảng 3.1, nhận xét về số nhân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta
 18. Địa lý 9: Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta Bài 3 Câu 1 SGK trang 14
 19. Địa lý 9: Nêu đặc điểm các loại hình quần cư ở nước ta Bài 3 Câu 2 trang 13
 20. Địa lý 9: Nhận xét sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng nước ta Bài 3 Câu3 trang 13
 21. Địa lý 9 trang 15 SGK: Dựa vào hình 4.1, nhận xét cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn
 22. Địa lý 9 trang 16 SGK: Quan sát hình 4.2, nêu nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành?
 23. Địa lý 9: Để giải quyết vấn đề việc làm, cần phải có những giải pháp nào SGK trang 16
 24. Địa lý 9: Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta Bài 4 Câu 1 trang 17 SGK
 25. Địa lý 9: Chúng ta đạt những thành tựu gì trong nâng cao chất lượng cuộc sống Bài 4 Câu 2 SGK trang 17
 26. Địa lý 9: Dựa vào bảng số liệu, nhận xét sự thay đổi trong sử dụng lao động Bài 4 Câu 3 SGK trang 17
 27. Địa lý 9: Thực hành Phân tích và so sánh hai tháp dân số 1989 và 1999 Bài 5 Câu 1 SGK trang 18
 28. Địa lý 9: Nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta Bài 5 Câu 2 SGK trang 18
 29. Địa lý 9: Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì Bài 5 Câu 3 SGK trang 18
 30. Địa lý 9: Dựa vào hình 6.1, phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Bài 6 SGK trang 20
 31. Địa lý 9: Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm Bài 6 Câu 1 SGK trang 22
 32. Địa lý 9: Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu 6.1 Bài 6 Câu 2 SGK trang 23
 33. Địa lý 9: Nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế nước ta Bài 6 câu 3 SGK trang 23
 34. Địa lý 9: Trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta Bài 7 SGK trang 24
 35. Địa lý 9: Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta Bài 7 SGK trang 25
 36. Địa lý 9: Kể tên một số cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp Bài 7 SGK trang 26
 37. Địa lý 9: Những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp Bài 7 SGK trang 27
 38. Địa lý 9: Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào Bài 7 Câu 2 SGK trang 27
 39. Địa lý 9: Cho ví dụ để thấy vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất nông sản Bài 7 SGK trang 27
 40. Địa lý 9: Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp Bài 8 SGK trang 28
 41. Địa lý 9: Trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 - 2002 Bài 8 SGK trang 29
 42. Địa lý 9: Hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm Bài 8 SGK trang 31
 43. Địa lý 9: Kể tên một số cây ăn quả đặc trưng của Nam Bộ Bài 8 SGK trang 32
 44. Địa lý 9: Xác định trên hình 8.2, các vùng chăn nuôi lợn chính Bài 8 SGK trang 32
 45. Địa lý 9: Nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta Bài 8 Câu 1 SGK trang 33
 46. Địa lý 9: Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Bài 8 Câu 2 SGK trang 33
 47. Địa lý 9: Dựa vào bảng 9.1, cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta Bài 9 SGK trang 34
 48. Địa lý 9: Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì Bài 8 SGK trang 36
 49. Địa lý 9: Những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản Bài 9 SGK trang 36
 50. Địa lý 9: Hãy xác định trên hình 9.2 những vùng phân bố rừng chủ yếu Bài 9 Câu 1 SGK trang 37
 51. Địa lý 9: Xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá Bài 9 Câu 2 SGK trang 37
 52. Địa lý 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản Bài 9 Câu 3 SGK trang 37