PDA

Xem bản đầy đủ : Ngữ pháp tiếng Anh - Grammar 1. Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh
 2. Những động từ và giới từ thường đi kèm với nhau trong tiếng Anh
 3. Cách đọc ED trong tiếng Anh - Hướng dẫn phát âm đuôi ED
 4. Cách thêm ED vào động từ trong tiếng Anh
 5. Nguyên tắc cách thêm đuôi ing sau Verb trong tiếng Anh
 6. Bảng động từ bất quy tắc full đầy đủ thông dụng trong tiếng Anh
 7. First Name, Last Name là gì - Cách điền First Middle Last Name chính xác nhất
 8. Tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết
 9. Các nguyên âm/phụ âm trong tiếng Anh
 10. Các ngôi thứ trong tiếng Anh số ít số nhiều: cách dùng, cách chia
 11. Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh
 12. Sự khác nhau giữa See, Look, Watch
 13. So sánh hơn, so sánh bằng, kém, kép, nhất trong tiếng Anh
 14. Ngữ pháp căn bản tiếng Anh: Bài 1: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG
 15. Thì hiện tại đơn(Simple Present) - Cách dùng, công thức, dấu hiệu nhận biết
 16. Cách phân biệt, sử dụng Will và Shall
 17. Giới từ là gì? Các loại giới từ trong tiếng Anh và cách sử dụng, phân biệt in on at - Preposition
 18. Cách dùng Who, Whom, Which, That, Whose trong tiếng Anh - Đại từ liên hệ(Relative pronouns)
 19. Hướng dẫn cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh
 20. Thì hiện tại đơn(Simple Present): Công thức, các dùng và dấu hiệu nhận biết
 21. Thì Hiện Tại Tiếp Diễn(Present Contiunous): Công thức, các dùng, dấu hiệu nhận biết
 22. Thì Hiện Tại Hoàn Thành(Present Pefect): Công thức, các dùng và dấu hiệu nhận biết
 23. Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn(Present Pefect continuos): Cách dùng, công thức và dấu hiệu nhận biết
 24. Thì quá khứ đơn(Simple Past): Cách dùng, công thức và dấu hiệu nhận biết
 25. Thì Quá Khứ Tiếp Diễn(Past Continuous): Cách dùng, công thức và dấu hiệu nhận biết
 26. Thì Quá Khứ Hoàn Thành(Past Perfect): Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết
 27. Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn (Past Perfect Continuous): Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết
 28. Thì Tương Lai Đơn và Tương Lai Gần(Present Continuous): Cách dùng, công thức, dấu hiệu nhận biết
 29. Thì Tương Lai Tiếp Diễn(Future Continuous): Cách dùng, công thức và dấu hiệu nhận biết
 30. Thì tương lai hoàn thành(Future Perfect): Công thức, các dùng và dấu hiệu nhậ biết
 31. Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn(FUTURE PERFECT CONTINUOUS): Cách dòng và công thức
 32. Hướng dẫn cách sử dụng Mạo Từ: A, An, The trong tiếng Anh - Articles
 33. Khi nào thì sử dụng A, An, The trong tiếng Anh
 34. Cách sử dụng There is và There are trong tiếng Anh
 35. Cách sử dụng Some và Any trong tiếng Anh
 36. Cách sử dụng As soon as trong tiếng Anh
 37. Cách dùng Each trong tiếng Anh
 38. Hướng dẫn cách sử dụng Also trong tiếng Anh
 39. Hướng dẫn cách chuyển, biến đổi Danh từ thành Tính từ trong tiếng Anh với tiền tố và Hậu Tố
 40. Cách sử dụng ANOTHER, OTHER, OTHERS, THE OTHER, THE OTHERS trong tiếng Anh
 41. Phân biệt, cách sử dụng Mr, Mrs, Ms, Miss trong tiếng Anh
 42. Cách sử dụng mạo từ A, An, The trong tiếng Anh chi tiết ví dụ cụ thể
 43. Cách sử dụng Used to/Be Used to/Get Used To trong tiếng Anh
 44. Cách dùng Can, Could, May, Might, Will, Would, Must, Shall, Should, Ought to trong tiếng Anh - MODAL VERB
 45. Phân biệt sự khác nhau, cách dùng SHOULD/ MUST/ HAVE TO/ OUGHT TO trong tiếng Anh
 46. Công thức, cấu trúc 16 thì trong tiếng Anh
 47. N V Adj Adv S O là gì trong tiếng Anh
 48. Cách sử dụng giới từ chỉ Thời gian và Nơi chốn In At On trong tiếng Anh
 49. Cách sử dụng Hiện tại Phân từ(PRESENT PARTICIPLE) và Quá khứ Phân từ(PAST PARTICIPLE)
 50. Cách sử dụng Want, Need, Wish trong tiếng Anh - Phân biệt sự khác nhau
 51. Cách sử dụng STILL/ YET/ ALREADY trong tiếng Anh
 52. Cách sử dụng Liên Từ(Conjunctions): While, Howerver, Since, Unless, Untill, Till, Than, Only
 53. Cách thêm s, es vào danh từ số ít, số nhiều trong tiếng Anh + cách đọc
 54. Phân biệt sự khác nhau, cách sử dụng For và Since trong tiếng Anh
 55. Phân biệt sự khác nhau, cách sử dụng For và To trong tiếng Anh
 56. Cách sử dụng Among và Between trong tiếng Anh - Phân biệt sự khác nhau
 57. Cách sử dụng của Just và Only trong tiếng Anh - Phân biệt sự khác nhau Just and Only
 58. Cách dùng Have, Has và Had trong tiếng Anh
 59. Cách sử dụng Enjoy, Like, Love trong tiếng Anh - Phân biệt sự khác nhau
 60. Cách dùng Include trong tiếng Anh
 61. Cách sử dụng Without trong tiếng Anh
 62. Cách sử dụng A few/few và A little/little trong tiếng Anh - Phân biệt sự khác nhau
 63. Cách sử dụng Let Lets và Let’s trong tiếng Anh - Phân biệt sự khác nhau
 64. Phân biệt sự khác nhau, cách sử dụng Ago và Before trong tiếng Anh
 65. Phân biệt sự khác nhau, cách dùng All, All of, Whole, Every trong tiếng Anh
 66. Phân biệt sự khác nhau, cách dùng Such, So, Too, Enough trong tiếng Anh