PDA

Xem bản đầy đủ : Bài tập lập trình Pascal  1. Bài tập Pascal: Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím
  2. Bài tập Pascal: Kiểm tra ba số vừa nhập có phải là ba cạnh của tam giác,nếu đúng tính chu vi và diện tích
  3. Bài tập Pascal : Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax+b>0)
  4. Bài tập Pascal : Tính và hiển thị vận tốc của vật tại mặt đất khi có độ cao h và gia tốc g
  5. Bài tập Pascal : Viết chương trình giải phương trình ax+b=0
  6. Bài tập Pascal : Viết chương trình chuyển từ giây sang giờ, phút, giây
  7. Bài tập Pascal: Kiểm tra một điểm A(x,y) bất kì có thuộc đường tròn
  8. Bài tập Pascal : Viết chương trình tính n giai thừa ( n! )
  9. Bài tập Pascal : Tính x lũy thừa y với x,y là số thực
  10. Bài tập Pascal : Nhập hai số a, b và hiển thị ước chung và hai số bội chung nhỏ nhất