Conversation Between KiM__ and ATM

2 Tin Nhắn Nhanh

  1. Kim kg vào chơi trò mới của 4get à?
  2. ATM có gởi PM cho bạn nhưng kg đc, có việc cần trao đổi riêng. Làm cách nào liên lạc với bạn đây? Trả lời gấp nhé.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2