Máy tính nhìn đã quá mà chỉ biết nhìn ngắm thôi, vì giá sẽ rất cao mà mình thì cũng đã mới mua dòng cũ chưa đến 6 triệu đồng.