Em cài lại máy đi. Nếu sợ mất danh bạn thì đồng bộ lên gg. Có cái dòng cài đặt lại tất cả ấy