Có 3 con kiến vì trong câu hỏi ghi là có 3 con kiến đi qua cầu mà