tkaks ạ.cái này rất hữu ích nhé, toàn có mấy thanh niên ảo xong yêu cầu kết bạn