Câu 1: Cho mệnh đề p,q khẳng định sau đây đúng hay sai:
[(q!->p!)^p]<=> (p->q)! (dấu ! là phủ định p,q hay Không q, Không p)
câu 2: Có 30 câu hỏi khác nhau có 5 câu khó 10 câu trung bình và 15 câu...