Muốn làm được bạn phải dùng ajax nhé!
khi nhấn vào nút bất kỳ sẽ gọi hàm tương ứng để đưa vào