Khi đăng nhập Facebook thì nó bảo phải xác nhận khuôn mặt, vậy có nên chụp ảnh khuôn mặt gửi cho Facebook không?Lỡ đó là hacker.