truyện cũng hư cấu quá, nhưng chỉ có ý răn dạy mng sống có trc có sau. :X