hí hí , cảm ơn bạn , toàn là nhạc sến sến thôi ^^ nhưng mình thích đấy , vả lại có vài bài cũng chưa biết tới