Sao mấy chế không làm thành bản playlist mp3 cho anh em nghe đỡ phải suy nghĩ không