Đã làm theo hướng dẫn thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều./.