Do máy tính nó dùng định dạng Mỹ. Phải chỉnh lại theo người Việt mới được.