bạn tải game gì vậy? Có thể nêu tên ra để anh em tránh được không?