Bạn thử cài Microsoft Visual C++ 2005 rồi cài lại xem! Nếu biết tiếng anh bạn có thể xem qua bài này
...