nhìn đẹp nhưng một số máy cấu hình thấp không nên cài nha. dễ chậm máy