Vào Cài Đặt ---> Cloud và tài khoản ---> hồ sơ của bạn. chọn đăng nhập hoặc đăng xuất