Mình nghĩ là trần quốc toản. Không phải là vua mà là một vị tướng