Đọc thêm Khúc chiến ca của mẹ hổ để biết rằng thế giới cũng đang tranh cãi nhau khá nhiều về việc này.