Seo thì khó nói lắm, có ngành onpage lên, có ngành offpage lên ...