Nêu bạn không biết ráp lại thì mình có thể giúp đỡ.:battay: