mình sẽ kiểm tra số tiền đó và mang đi nộp cho công an thôi