mình dang cần thank bạn nhiều. mong có nhiều tài liệu hây hơn nữa.