Vậy cho hỏi là địa chỉ MAC wifi cũng chính là MAC 3G/4G? phải ko, hay đổi địa chỉ MAC khi áp 3G/4G cũng vẫn là địa chỉ mAC của card 3G