con thứ nhất nói đằng sau tôi còn 2 con ( 2 con sau vs con thứ 1 = 3)

con thứ 2 nói đằng sau còn 1 con ( con thứ 2 vs con sau = 2)

con thứ 3 nói giọng...