các bạn giải hộ mình nhé mình xin cảm ơn trước
Câu 1: khi một tế bào người có 22+x NST thì câu nào trong những câu dưới đây là đúng:
A:tế bào chính đã được thụ tinh
B.Đó là tế bào vừa trải qua...