Mem mới xin đố các anh các chị,.....

Có 3 con kiến đi qua cây cầu.
Con kiến thứ nhất nói với ông gác cầu là " đằng sau tôi còn 2 con kiến nữa ".
Con kiến thứ hai cũng đến nơi thì gặp ông gác...