:thattinh: mấy rài mấy máy bị cái này hơi nhiều. Thank thớt đã share info cho anh em:troll2: