không để kiểu chỉ 1 - 2-3- 4 mà ko có tên ký tự đầu được hả bạn