Thành phố Hồ Chí Minh em thường đến Viện máy tính :D