bạn cho file down hết tất cả được k tại từng cái một mai mà vẫn lâu đến bài 9 thôi đã chán @@