thử cài gói này và khởi động lại
Microsoft Visual C ++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Gói ATL Security Update
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14431#filelist