hdcomputer là nhất, còn ở thành phố thì có phong vũ