Chào bạn
Files 4,6,7 bị report là đã bị xóa. Bạn up lại 3 files đấy được k bạn?
Thanks bạn nhiều = ))