Mình cũng bị đắng như bạn đây! Bọn Kingston lừa đảo thôi! Mua rồi đành chịu, biết làm sao!