boot vào win pe xóa bạn, còn unlocker thì không được antivirus nào chặn nó, thì nó mới kill được process đang sử dụng file, thì mới xóa được, win 32-bit dùng unlocker 32-bit, win 64-bit thì dùng...