có 4 con kiến vì con đi thứ 3 là con kiến cái đi giữa đường nó sinh ra 1 con kiến con nữa nên bảo là phía sau còn 1 con