TRẦN QUỐC TOẢN đúng hem :v thêu 6 chữ trên cờ cầm đi đánh giặc, cứng ..