XÁO DỮ LIỆU TRÊN MẢNG C++

Dưới đây là thủ tục xóa phần tử trên mảng.
void xoa(int a[], int &n)
{
int k;
printf(“Vi tri can xoa:\n”);
scanf(“%d”, &k);
for(int i=k; i<n; i++)
...