Biết phim gì rùi. Bỏ đi chịu khó tải lại. Chứ tiền phục hồi dữ liệu còn quá lố à