Soạn bài Danh từ lớp 6


Trong sách giáo ngữ văn lớp 6 có bài “ danh từ ” là một bài rất quan trọng. bài này giúp bạn có kiến thức rõ hơn về tiếng việt và việc áp dụng nó. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ bài soạn danh từ, giúp bạn có một kiến thức để hiểu rõ hơn về bài học.

I. Đặc điểm của danh từ
1. Xác dịnh danh từ
a. Trâu
b. Danh từ là: làng, thúng, con, gạo, trâu…đây là những từ chỉ vật
Danh từ chỉ người là: vua.
c. Kết luận:
Danh từ là những từ chỉ tính chất của sự vật sự việc hay khái niệm, ở đây dnah từ là để gọi tên hoặc nêu lên tính chất về sự vật và sự việc đó.
d. Đặt câu
- Nhà em có 2 con trâu.
- Ông vua tốt là ông vua biết lo cho dân.

2. Danh từ đơn vị và danh từ chỉ vật
- Danh từ chỉ vật: nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng,….
- Danh từ chỉ đơn vị: nêu tên đơn vị dùng để đo, đếm, lường sự vật,….

II. Luyện tập
1. Liệt kê một số danh từ chỉ vậy mà em biết? hãy đặt câu với danh từ đó.
Các danh từ: bàn, ghế, lợn, gà, sách vở,….
Đặt câu: nhà em nuôi 3 con lượn và 10 con gà

2. Liệt kê các danh từ chỉ đơn vị tự nhiên và đặt câu
- Danh từ tự nhiên chỉ người: em, bác, ngài
Đặt câu: Bác Hà cạnh nhà tôi đã 70 tuổi.
- Danh từ tự nhiên chỉ vật: quyển, tá, tờ, chiếc,….
Đặt câu: chiếc kẹp kia thật xinh, tôi rất thích nó

3. Liệt kê các danh từ theo yêu cầu và đặt câu:
- Danh từ chỉ đơn cị chính xác: km, m, cm, ha,…
Đặt câu: quảng đường từ nhà em đến trường dài 2km.
- Chỉ sự quy ước: hủ, bó, thìa, bát, thúng, nhúm,….
Đặt câu: Bà ngoại sang thăm cho bó rau thật tươi.

Xem thêm: Soạn bài đoàn thuyền đánh cá lớp 9 - Huy Cận