kết quả từ 1 tới 2 trên 2

[Cubing] 57 trường hợp OLL (Orientation of Last Layer) cho Rubik's

 1. #1
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.183

  [Cubing] 57 trường hợp OLL (Orientation of Last Layer) cho Rubik's

  Source : AlgDb.Net


  Số Thứ Tự Trường Hợp Công Thức
  OLL 1 R U2 R2' F R F' U2 R' F R F'
  R U B' R B R2 U' R' F R F'
  y R U' R2 D' r U' r' D R2 U R'
  r U R' U R' r2 U' R' U R' r2 U2 r'
  OLL 2 F R U R' U' F' f R U R' U' f'
  F R U R' U' S R U R' U' f'
  y r U r' U2 R U2 R' U2 r U' r'
  R' U2 r U' r' U2' r U r' U2 R
  OLL 3 y' f R U R' U' f' U' F R U R' U' F'
  r' R2 U R' U r U2 r' U M'
  r' R U R' F2 R U L' U L M'
  y F U R U' R' F' U F R U R' U' F'
  OLL 4 y' f R U R' U' f' U F R U R' U' F'
  M U' r U2 r' U' R U' R2 r
  y F U R U' R' F' U' F R U R' U' F'
  y' f R U R' d' l' F R U R' U' F'
  OLL 5 r' U2 R U R' U r
  y2 l' U2 L U L' U l
  y2 R' F2 r U r' F R
  L' U' L2 F' L' F2 U' F'
  OLL 6 r U2 R' U' R U' r'
  y2 l U2 L' U' L U' l'
  y2 R U R2 F R F2 U F
  y' x' D R2 U' R' U R' D' x
  OLL 7 r U R' U R U2 r'
  L' U2 L U2 L F' L' F
  F R' F' R U2 R U2 R'
  y2 l U L' U L U2 l'
  OLL 8 y2 r' U' R U' R' U2 r
  l' U' L U' L' U2 l
  R U2 R' U2 R' F R F'
  F' L F L' U2 L' U2 L
  OLL 9 y R U R' U' R' F R2 U R' U' F'
  y2 R' U' R U' R' U R' F R F' U R
  r' R2 U2 R' U' R U' R' U' M'
  y' L' U' L U' L F' L' F L' U2 L

  OLL 10 R U R' U R' F R F' R U2 R'
  R U R' y R' F R U' R' F' R
  y2 L' U' L U L F' L2 U' L U F
  R U R' y' r' U r U' r' U' r
  OLL 11 r' R2 U R' U R U2 R' U M'
  M R U R' U R U2 R' U M'
  r U R' U R' F R F' R U2 r'
  y2 r U R' U R' F R F' R U2 r'
  OLL 12 F R U R' U' F' U F R U R' U' F'
  y' r R2' U' R U' R' U2 R U' R r'
  y M U2 R' U' R U' R' U2 R U M'
  y' M' R' U' R U' R' U2 R U' M
  OLL 13 r U' r' U' r U r' F' U F
  F U R U2 R' U' R U R' F'
  F U R U' R2 F' R U R U' R'
  r U' r' U' r U r' y' R' U R
  OLL 14 R' F R U R' F' R F U' F'
  R' F R U R' F' R y' R U' R'
  r' U r U r' U' r y R U' R'
  F' U' L' U2 L U L' U' L F
  OLL 15 y2 l' U' l L' U' L U l' U l
  r' U' r R' U' R U r' U r
  r' U' M' U' R U r' U r
  y2 R' F' R L' U' L U R' F R
  OLL 16 r U r' R U R' U' r U' r'
  r U M U R' U' r U' r'
  y2 R' F R U R' U' F' R U' R' U2 R
  y2 l U l' L U L' U' l U' l'
  OLL 17 R U R' U R' F R F' U2 R' F R F'
  y2 F R' F' R2 r' U R U' R' U' M'
  f R U R' U' f' U' R U R' U' R' F R F'
  y' F' r U r' U' S r' F r S'
  OLL 18 r U R' U R U2 r2 U' R U' R' U2 r
  y R U2 R2 F R F' U2 M' U R U' r'
  y2 F R U R' d R' U2 R' F R F'
  y2 F R U R' U y' R' U2 R' F R F'
  OLL 19 M U R U R' U' M' R' F R F'
  r' R U R U R' U' r R2' F R F'
  r' U2 R U R' U r2 U2 R' U' R U' r'
  R' U2 F R U R' U' F2 U2 F R
  OLL 20 M U R U R' U' M2 U R U' r'
  r U R' U' M2 U R U' R' U' M'
  M' U M' U M' U M' U' M' U M' U M' U M'
  M' U' R' U' R U M2' U' R' U r
  OLL 21 y R U2 R' U' R U R' U' R U' R'
  y F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F'
  R U R' U R U' R' U R U2 R'
  R' U' R U' R' U R U' R' U2 R
  OLL 22 R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R
  f R U R' U' f' F R U R' U' F'
  R' U2 R2 U R2 U R2 U2 R'
  R U2' R2' U' R2 U' R2' U2 R
  OLL 23 R2 D R' U2 R D' R' U2 R'
  y2 R2 D' R U2 R' D R U2 R
  y R U R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R U R'
  R U R' U R U2 R2 U' R U' R' U2 R
  OLL 24 r U R' U' r' F R F'
  y2 l' U' L U R U' r' F
  y' x' R U R' D R U' R' D' x
  L F R' F' L' F R F'
  OLL 25 y F' r U R' U' r' F R
  R' F R B' R' F' R B
  F R' F' r U R U' r'
  y2 R U2 R' U' R U R' U' R U R' U' R U' R'
  OLL 26 y R U2 R' U' R U' R'
  R' U' R U' R' U2 R
  y2 L' U' L U' L' U2 L
  R' U L U' R U L'
  OLL 27 R U R' U R U2 R'
  y' R' U2 R U R' U R
  R U' L' U R' U' L
  y L' U2 L U L' U L
  OLL 28 r U R' U' M U R U' R'
  y2 M' U M U2 M' U M
  y' M' U' M U2 M' U' M
  M U M' U2 M U M'
  OLL 29 M U R U R' U' R' F R F' M'
  r2 D' r U r' D r2 U' r' U' r
  y R U R' U' R U' R' F' U' F R U R'
  y2 R' F R F' R U2 R' U' F' U' F
  OLL 30 y' r' D' r U' r' D r2 U' r' U r U r'
  M U' L' U' L U L F' L' F M'
  y2 F R' F R2 U' R' U' R U R' F2
  R2 U R' B' R U' R2 U R B R'
  OLL 31 R' U' F U R U' R' F' R
  y2 S' L' U' L U L F' L' f
  y' F R' F' R U R U R' U' R U' R'
  y S R U R' U' f' U' F
  OLL 32 S R U R' U' R' F R f'
  R U B' U' R' U R B R'
  y2 L U F' U' L' U L F L'
  R d L' d' R' U l U l'
  OLL 33 R U R' U' R' F R F'
  F R U' R' U R U R' F'
  y2 L' U' L U L F' L' F
  y' r' U' r' D' r U r' D r2
  OLL 34 y2 R U R' U' B' R' F R F' B
  y2 R U R2 U' R' F R U R U' F'
  F R U R' U' R' F' r U R U' r'
  y2 R U R' U' x D' R' U R U' D x'
  OLL 35 R U2 R2' F R F' R U2 R'
  f R U R' U' f' R U R' U R U2 R'
  y' R' U2 R l U' R' U l' U2 R
  y' R U2 R' U' R U' R' U2 F R U R' U' F'
  OLL 36 y2 L' U' L U' L' U L U L F' L' F
  R' U' R U' R' U R U l U' R' U x
  y2 R U R' F' R U R' U' R' F R U' R' F R F'
  R' U' R U' R' U R U R y R' F' R
  OLL 37 F R U' R' U' R U R' F'
  F R' F' R U R U' R'
  R' F R F' U' F' U F
  y' R U2 R' F R' F' R2 U2 R'
  OLL 38 R U R' U R U' R' U' R' F R F'
  L' U' L F L' U' L U L F' L' U L F' L' F
  R' U2 r' D' r U2 r' D R r
  y2 L U L' U L U' L' U' L' B L B'
  OLL 39 y L F' L' U' L U F U' L'
  y' R U R' F' U' F U R U2 R'
  y' R B' R' U' R U B U' R'
  R' r' D' r U' r' D r U R
  OLL 40 y R' F R U R' U' F' U R
  y' f R' F' R U R U' R' S'
  R r D r' U r D' r' U' R'
  y' F R U R' U' F' R U R' U R U2 R'
  OLL 41 y2 R U R' U R U2' R' F R U R' U' F'
  R U' R' U2 R U y R U' R' U' F'
  y' L F' L' F L F' L' F L' U' L U L' U' L
  f R U R' U' f' U' R U R' U R U2 R'
  OLL 42 R' U' R U' R' U2 R F R U R' U' F'
  y R' F R F' R' F R F' R U R' U' R U R'
  M U F R U R' U' F' M'
  L' U L U2 L' U' y' L' U L U F
  OLL 43 f' L' U' L U f
  y2 F' U' L' U L F
  y R' U' F' U F R
  B' U' R' U R B
  OLL 44 f R U R' U' f'
  y2 F U R U' R' F'
  y2 r U x' R U' R' U x U' r'
  y' L d R U' R' F'
  OLL 45 F R U R' U' F'
  y2 f U R U' R' f'
  y2 F' L' U' L U F
  F R2 D R' U R D' R2 U' F'
  OLL 46 R' U' R' F R F' U R
  y F R U R' y' R' U R U2 R'
  y2 r' F' L' U L U' F r
  y' F R U R2 U' R F' U' R' U2 R
  OLL 47 F' L' U' L U L' U' L U F
  R' U' R' F R F' R' F R F' U R
  R' U' l' U R U' R' U R U' x' U R
  y2 B' R' U' R U R' U' R U B
  OLL 48 F R U R' U' R U R' U' F'
  R U2 R' U' R U R' U2 R' F R F'
  y2 f U R U' R' U R U' R' f'
  OLL 49 y2 r U' r2 U r2 U r2 U' r
  l U' l2 U l2 U l2 U' l
  R B' R2 F R2 B R2 F' R
  y2 R' F R' F' R2 U2 B' R B R'
  OLL 50 r' U r2 U' r2' U' r2 U r'
  y2 R' F R2 B' R2 F' R2 B R'
  y' R U2 R' U' R U' R' F R U R' U' F'
  y2 l' U l2 U' l2 U' l2 U l'
  OLL 51 f R U R' U' R U R' U' f'
  y2 F U R U' R' U R U' R' F'
  y' R' U' R' F R F' R U' R' U2 R
  y2 f' L' U' L U L' U' L U f
  OLL 52 R U R' U R d' R U' R' F'
  R' U' R U' R' d R' U R B
  R' U' R U' R' U F' U F R
  R U R' U R U' y R U' R' F'
  OLL 53 r' U' R U' R' U R U' R' U2 r
  y2 l' U' L U' L' U L U' L' U2 l
  y r' U2 R U R' U' R U R' U r
  y2 F R U R' U' F' R U R' U' R' F R F'
  OLL 54 r U R' U R U' R' U R U2 r'
  y' r U2 R' U' R U R' U' R U' r'
  y' r U r' R U R' U' R U R' U' r U' r'
  F' L' U' L U L' U L U' L' U' L F
  OLL 55 R U2 R2 U' R U' R' U2 F R F'
  y R' F R U R U' R2 F' R2 U' R' U R U R'
  r U2 R2 F R F' U2 r' F R F'
  y r U2 R' U' R2 r' U R' U' r U' r'
  OLL 56 r U r' U R U' R' U R U' R' r U' r'
  F R U R' U' R F' r U R' U' r'
  r' U' r U' R' U R U' R' U R r' U r
  y f R U R' U' f' F R U R' U' R U R' U' F'
  OLL 57 R U R' U' M' U R U' r'
  M' U M' U M' U2 M U M U M
  R U R' U' r R' U R U' r'
  M' U M' U M' U M' U2 M' U M' U M' U M'


  Các trường hợp do thành viên eldorado tổng hợp từ AlgDb.Net


  Vforum.vn
  HSSV hay doanh nhân có nhu cầu mua bản Quyền Windows và Office giá rẻ vui lòng liên hệ:
  dalinhx1@gmail.com (ưu tiên gửi mail)
  facebook.com/bq.nmlinh (facebook thì vui lòng gửi tin nhắn ạ! )
  Công Thức Rubik _ Hướng dẫn tự Active by Phone
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.183

  Reply: [Cubing] 57 trường hợp OLL (Orientation of Last Layer) cho Rubik's


  S: RubikvnDevil

Nhãn