kết quả từ 1 tới 4 trên 4

[Cubing] 57 trường hợp OLL (Orientation of Last Layer) cho Rubik's

 1. #1
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.381

  [Cubing] 57 trường hợp OLL (Orientation of Last Layer) cho Rubik's

  Source : AlgDb.Net


  Số Thứ Tự Trường Hợp Công Thức
  OLL 1 R U2 R2' F R F' U2 R' F R F'
  R U B' R B R2 U' R' F R F'
  y R U' R2 D' r U' r' D R2 U R'
  r U R' U R' r2 U' R' U R' r2 U2 r'
  OLL 2 F R U R' U' F' f R U R' U' f'
  F R U R' U' S R U R' U' f'
  y r U r' U2 R U2 R' U2 r U' r'
  R' U2 r U' r' U2' r U r' U2 R
  OLL 3 y' f R U R' U' f' U' F R U R' U' F'
  r' R2 U R' U r U2 r' U M'
  r' R U R' F2 R U L' U L M'
  y F U R U' R' F' U F R U R' U' F'
  OLL 4 y' f R U R' U' f' U F R U R' U' F'
  M U' r U2 r' U' R U' R2 r
  y F U R U' R' F' U' F R U R' U' F'
  y' f R U R' d' l' F R U R' U' F'
  OLL 5 r' U2 R U R' U r
  y2 l' U2 L U L' U l
  y2 R' F2 r U r' F R
  L' U' L2 F' L' F2 U' F'
  OLL 6 r U2 R' U' R U' r'
  y2 l U2 L' U' L U' l'
  y2 R U R2 F R F2 U F
  y' x' D R2 U' R' U R' D' x
  OLL 7 r U R' U R U2 r'
  L' U2 L U2 L F' L' F
  F R' F' R U2 R U2 R'
  y2 l U L' U L U2 l'
  OLL 8 y2 r' U' R U' R' U2 r
  l' U' L U' L' U2 l
  R U2 R' U2 R' F R F'
  F' L F L' U2 L' U2 L
  OLL 9 y R U R' U' R' F R2 U R' U' F'
  y2 R' U' R U' R' U R' F R F' U R
  r' R2 U2 R' U' R U' R' U' M'
  y' L' U' L U' L F' L' F L' U2 L

  OLL 10 R U R' U R' F R F' R U2 R'
  R U R' y R' F R U' R' F' R
  y2 L' U' L U L F' L2 U' L U F
  R U R' y' r' U r U' r' U' r
  OLL 11 r' R2 U R' U R U2 R' U M'
  M R U R' U R U2 R' U M'
  r U R' U R' F R F' R U2 r'
  y2 r U R' U R' F R F' R U2 r'
  OLL 12 F R U R' U' F' U F R U R' U' F'
  y' r R2' U' R U' R' U2 R U' R r'
  y M U2 R' U' R U' R' U2 R U M'
  y' M' R' U' R U' R' U2 R U' M
  OLL 13 r U' r' U' r U r' F' U F
  F U R U2 R' U' R U R' F'
  F U R U' R2 F' R U R U' R'
  r U' r' U' r U r' y' R' U R
  OLL 14 R' F R U R' F' R F U' F'
  R' F R U R' F' R y' R U' R'
  r' U r U r' U' r y R U' R'
  F' U' L' U2 L U L' U' L F
  OLL 15 y2 l' U' l L' U' L U l' U l
  r' U' r R' U' R U r' U r
  r' U' M' U' R U r' U r
  y2 R' F' R L' U' L U R' F R
  OLL 16 r U r' R U R' U' r U' r'
  r U M U R' U' r U' r'
  y2 R' F R U R' U' F' R U' R' U2 R
  y2 l U l' L U L' U' l U' l'
  OLL 17 R U R' U R' F R F' U2 R' F R F'
  y2 F R' F' R2 r' U R U' R' U' M'
  f R U R' U' f' U' R U R' U' R' F R F'
  y' F' r U r' U' S r' F r S'
  OLL 18 r U R' U R U2 r2 U' R U' R' U2 r
  y R U2 R2 F R F' U2 M' U R U' r'
  y2 F R U R' d R' U2 R' F R F'
  y2 F R U R' U y' R' U2 R' F R F'
  OLL 19 M U R U R' U' M' R' F R F'
  r' R U R U R' U' r R2' F R F'
  r' U2 R U R' U r2 U2 R' U' R U' r'
  R' U2 F R U R' U' F2 U2 F R
  OLL 20 M U R U R' U' M2 U R U' r'
  r U R' U' M2 U R U' R' U' M'
  M' U M' U M' U M' U' M' U M' U M' U M'
  M' U' R' U' R U M2' U' R' U r
  OLL 21 y R U2 R' U' R U R' U' R U' R'
  y F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F'
  R U R' U R U' R' U R U2 R'
  R' U' R U' R' U R U' R' U2 R
  OLL 22 R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R
  f R U R' U' f' F R U R' U' F'
  R' U2 R2 U R2 U R2 U2 R'
  R U2' R2' U' R2 U' R2' U2 R
  OLL 23 R2 D R' U2 R D' R' U2 R'
  y2 R2 D' R U2 R' D R U2 R
  y R U R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R U R'
  R U R' U R U2 R2 U' R U' R' U2 R
  OLL 24 r U R' U' r' F R F'
  y2 l' U' L U R U' r' F
  y' x' R U R' D R U' R' D' x
  L F R' F' L' F R F'
  OLL 25 y F' r U R' U' r' F R
  R' F R B' R' F' R B
  F R' F' r U R U' r'
  y2 R U2 R' U' R U R' U' R U R' U' R U' R'
  OLL 26 y R U2 R' U' R U' R'
  R' U' R U' R' U2 R
  y2 L' U' L U' L' U2 L
  R' U L U' R U L'
  OLL 27 R U R' U R U2 R'
  y' R' U2 R U R' U R
  R U' L' U R' U' L
  y L' U2 L U L' U L
  OLL 28 r U R' U' M U R U' R'
  y2 M' U M U2 M' U M
  y' M' U' M U2 M' U' M
  M U M' U2 M U M'
  OLL 29 M U R U R' U' R' F R F' M'
  r2 D' r U r' D r2 U' r' U' r
  y R U R' U' R U' R' F' U' F R U R'
  y2 R' F R F' R U2 R' U' F' U' F
  OLL 30 y' r' D' r U' r' D r2 U' r' U r U r'
  M U' L' U' L U L F' L' F M'
  y2 F R' F R2 U' R' U' R U R' F2
  R2 U R' B' R U' R2 U R B R'
  OLL 31 R' U' F U R U' R' F' R
  y2 S' L' U' L U L F' L' f
  y' F R' F' R U R U R' U' R U' R'
  y S R U R' U' f' U' F
  OLL 32 S R U R' U' R' F R f'
  R U B' U' R' U R B R'
  y2 L U F' U' L' U L F L'
  R d L' d' R' U l U l'
  OLL 33 R U R' U' R' F R F'
  F R U' R' U R U R' F'
  y2 L' U' L U L F' L' F
  y' r' U' r' D' r U r' D r2
  OLL 34 y2 R U R' U' B' R' F R F' B
  y2 R U R2 U' R' F R U R U' F'
  F R U R' U' R' F' r U R U' r'
  y2 R U R' U' x D' R' U R U' D x'
  OLL 35 R U2 R2' F R F' R U2 R'
  f R U R' U' f' R U R' U R U2 R'
  y' R' U2 R l U' R' U l' U2 R
  y' R U2 R' U' R U' R' U2 F R U R' U' F'
  OLL 36 y2 L' U' L U' L' U L U L F' L' F
  R' U' R U' R' U R U l U' R' U x
  y2 R U R' F' R U R' U' R' F R U' R' F R F'
  R' U' R U' R' U R U R y R' F' R
  OLL 37 F R U' R' U' R U R' F'
  F R' F' R U R U' R'
  R' F R F' U' F' U F
  y' R U2 R' F R' F' R2 U2 R'
  OLL 38 R U R' U R U' R' U' R' F R F'
  L' U' L F L' U' L U L F' L' U L F' L' F
  R' U2 r' D' r U2 r' D R r
  y2 L U L' U L U' L' U' L' B L B'
  OLL 39 y L F' L' U' L U F U' L'
  y' R U R' F' U' F U R U2 R'
  y' R B' R' U' R U B U' R'
  R' r' D' r U' r' D r U R
  OLL 40 y R' F R U R' U' F' U R
  y' f R' F' R U R U' R' S'
  R r D r' U r D' r' U' R'
  y' F R U R' U' F' R U R' U R U2 R'
  OLL 41 y2 R U R' U R U2' R' F R U R' U' F'
  R U' R' U2 R U y R U' R' U' F'
  y' L F' L' F L F' L' F L' U' L U L' U' L
  f R U R' U' f' U' R U R' U R U2 R'
  OLL 42 R' U' R U' R' U2 R F R U R' U' F'
  y R' F R F' R' F R F' R U R' U' R U R'
  M U F R U R' U' F' M'
  L' U L U2 L' U' y' L' U L U F
  OLL 43 f' L' U' L U f
  y2 F' U' L' U L F
  y R' U' F' U F R
  B' U' R' U R B
  OLL 44 f R U R' U' f'
  y2 F U R U' R' F'
  y2 r U x' R U' R' U x U' r'
  y' L d R U' R' F'
  OLL 45 F R U R' U' F'
  y2 f U R U' R' f'
  y2 F' L' U' L U F
  F R2 D R' U R D' R2 U' F'
  OLL 46 R' U' R' F R F' U R
  y F R U R' y' R' U R U2 R'
  y2 r' F' L' U L U' F r
  y' F R U R2 U' R F' U' R' U2 R
  OLL 47 F' L' U' L U L' U' L U F
  R' U' R' F R F' R' F R F' U R
  R' U' l' U R U' R' U R U' x' U R
  y2 B' R' U' R U R' U' R U B
  OLL 48 F R U R' U' R U R' U' F'
  R U2 R' U' R U R' U2 R' F R F'
  y2 f U R U' R' U R U' R' f'
  OLL 49 y2 r U' r2 U r2 U r2 U' r
  l U' l2 U l2 U l2 U' l
  R B' R2 F R2 B R2 F' R
  y2 R' F R' F' R2 U2 B' R B R'
  OLL 50 r' U r2 U' r2' U' r2 U r'
  y2 R' F R2 B' R2 F' R2 B R'
  y' R U2 R' U' R U' R' F R U R' U' F'
  y2 l' U l2 U' l2 U' l2 U l'
  OLL 51 f R U R' U' R U R' U' f'
  y2 F U R U' R' U R U' R' F'
  y' R' U' R' F R F' R U' R' U2 R
  y2 f' L' U' L U L' U' L U f
  OLL 52 R U R' U R d' R U' R' F'
  R' U' R U' R' d R' U R B
  R' U' R U' R' U F' U F R
  R U R' U R U' y R U' R' F'
  OLL 53 r' U' R U' R' U R U' R' U2 r
  y2 l' U' L U' L' U L U' L' U2 l
  y r' U2 R U R' U' R U R' U r
  y2 F R U R' U' F' R U R' U' R' F R F'
  OLL 54 r U R' U R U' R' U R U2 r'
  y' r U2 R' U' R U R' U' R U' r'
  y' r U r' R U R' U' R U R' U' r U' r'
  F' L' U' L U L' U L U' L' U' L F
  OLL 55 R U2 R2 U' R U' R' U2 F R F'
  y R' F R U R U' R2 F' R2 U' R' U R U R'
  r U2 R2 F R F' U2 r' F R F'
  y r U2 R' U' R2 r' U R' U' r U' r'
  OLL 56 r U r' U R U' R' U R U' R' r U' r'
  F R U R' U' R F' r U R' U' r'
  r' U' r U' R' U R U' R' U R r' U r
  y f R U R' U' f' F R U R' U' R U R' U' F'
  OLL 57 R U R' U' M' U R U' r'
  M' U M' U M' U2 M U M U M
  R U R' U' r R' U R U' r'
  M' U M' U M' U M' U2 M' U M' U M' U M'


  Các trường hợp do thành viên eldorado tổng hợp từ AlgDb.Net


  Vforum.vn

  Mua tài khoản Netflix Spotify giá sinh viên ngay tại: tinyurl.com/Netspot18

  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn eldorado:


 3. #2
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.381

  Reply: [Cubing] 57 trường hợp OLL (Orientation of Last Layer) cho Rubik's


  S: RubikvnDevil

 4. Đã cảm ơn eldorado:


 5. #3
  Ðến Từ
  Thanh Hóa
  Thành Viên Thứ: 413893
  Bài gửi
  2

  Reply: [Cubing] 57 trường hợp OLL (Orientation of Last Layer) cho Rubik's

  wt*............................................... ........

 6. #4
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.381

  Reply: [Cubing] 57 trường hợp OLL (Orientation of Last Layer) cho Rubik's

  Full các cái cần học tại đây ct cfop

 7. Đã cảm ơn eldorado:


Nhãn