kết quả từ 1 tới 5 trên 5

[Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

 1. #1
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  3.123

  [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's


  Công thức : speedsolving
  Video : RubikvnDevil  F2L Trường hợp Công Thức
  1 U (R U' R')
  R' F R F'
  U2 (R U2 R')
  2 y' U' (R' U R)
  U' (F' U F)
  F R' F' R
  d' L' U L
  r U R' U' M
  (U2) l R U' R' U l'
  (U2) l2 F' l' U l'
  (U') F R' F' R2 U' R'
  3 y' (R' U' R)
  y (L' U' L)
  F' U' F
  U M R U' R' U M'
  U r' R2 U' R' U M'
  4 (R U R')
  (U2) L (R U' R') U L'
  5 (U' R U R') U2 (R U' R')
  (U' R U R') U (R' F R F')
  F2 (L' U' L U) F2
  L U' R U L' R' U2 R U' R'
  U' (R U R') U' R U2 R'
  6 d (R' U' R) U2' (R' U R)
  y' (U R' U' R) U2 (R' U R)
  y' (U R' U' R) U' y (F R' F' R)
  U' (r U' R' U) (R U r')
  R2 (B U B' U') R2
  y F2 (R U R' U') F2
  7 U' (R U2' R') U2 (R U' R')
  U' R U2 R' U' R U2 R'
  M' U' M U2 r U' r'
  R U B U2 B' U R'
  8 d (R' U2 R) U2' (R' U R)
  y' U (R' U2 R) U2 (R' U R)
  (r' U2) (R2 U R2 U r)
  y' R' U' F' U2 F U' R
  9 U' R U' R' d R' U' R
  d (R' U' R U') (R' U' R)
  y2 U' (L U' L') d (L' U' L)
  U r U R' U' R2 r' U' R'
  U' R U' R' U2 M R U' R' U M'
  F (R U R' U') F' R U' R'
  (U F' U' F) U' (F' U' F)
  y F2 (U R U' R') F2
  10 U' (R U R' U)(R U R')
  R d' R U R' U2 F'
  U F' U F U' R U R'
  d R' U R d' R U R'
  y2 B2 (U' R' U R) B2

  < R' U R2 U R' >
  11 U' (R U2' R') d (R' U' R)
  (y) L' d L' U2 L U2 F
  U' R U2 R' U2 M R U' R' U M'
  U (F R' F' R)2 U' R U R'
  (y') R U2 R2 U' R2 U' R'
  U' l F U' R U l' U R'
  12 R U' R' U R U' R' U2 R U' R'
  d (R' U2 R) d' (R U R')
  R U2 R' U2' R U2' R' U2' R U' R'
  R' U2 R2 U R2 U R
  y (F U') (R U2 R' U2') F'
  (U R U' R') U' (R U R' U') (R U R')
  13 d (R' U R U') (R' U' R)
  y' U (R' U R U') (R' U' R)
  (U F' U F) U' (F' U' F)
  M' U' (R U R') U' (R U2 r')
  (R U' R') U (R' F R F') (R U' R')
  (R U R') d' (L' U' L U) (L' U' L)
  (R U' R' U2) (R U' l U' R' U l')
  14 U' (R U' R' U) (R U R')
  d' F U' F' d R U R'
  15 M U L F' L' U' M'
  R B L U' L' B' R'
  U (R' F R F') U (R U R')
  y' (R' U R U') d' (R U R')
  y (L' U L) U2 y' (R U R')
  R U2 R' U R U R' U R U' R'
  R U R' U2 R U' R' U R U' R'
  R U' R U2' R2' U' R2 U' R2'
  U' R2 U2 R U' R' U R' U2 R2
  U2 (R U R' U') R U2 R' U R U R'
  16 (R U' R' U) d (R' U' R)
  (R U' R') U2 (F' U' F)
  (U') (R U2 M' U' R' U) (R U r')
  (U) R (F R U R' U' F') R'
  (U) M' (U R U' r') (U' R U R')
  y' U R U2 R U' R U R' U2 R'
  y M U' R' F R U M' y'
  17 (R U2 R') U' (R U R')
  18 y' (R' U2 R) U (R' U' R)
  y (L' U2 L) U (L' U' L)
  (R U R' U') R U2 R' U y (L' U L)
  (R U R' U') (R U R' U') F R' F' R
  F' U2 F U F' U' F
  (R' F R F') (R U' R' U) (R U' R')
  19 U R U2 R2 (F R F')
  U (R U2 R') U (R U' R')
  (R U' R' U)2 R U R'
  (R U2 R' U') U' (R U' R' U)(R U R')
  20 U' F' U2 F2 (R' F' R)
  y' U' (R' U2 R) U' (R' U R)
  y2 d' (R' U2 R) U' (R' U R)
  U' (R U R' U) (F' L' U2 L F)
  U' (R U' R2' F R F') (R U' R')
  y' (R' U R U')2 R' U' R
  U' (R U' R' U) (R U') (l U' R' U l')
  d' L' U2 L U' L' U L
  21 (R U' R') U2 (R U R')
  U2 (R U R' U)(R U' R')
  R B U2 B' R'
  U2 R x' U' R U x R2'
  U F R U R' U' R' F' R
  22 y' (R' U R) U2 (R' U' R)
  F' L' U2 L F
  y' U2 (R' U' R U') (R' U R)
  y2 U' d' (R' U' R U') (R' U R)
  r U' r' U2 r U r'
  U F R U R' U' F' R U R' U2'
  d2 y' R' U' R U' R' U R
  23 U2 R2 U2 (R' U' R U') R2
  U (F R' F' R) U (R U R')
  U R U' R' U' R U' R' U R U' R'
  (R U R' U') U' (R U R' U')(R U R')
  (R U2 R') (F' U F) U' (R U R')
  24 U F' L' U L F R U R'
  (R U R') d (R' U R U') (R' U R)
  y' (R' U' R U) U (R' U' R U)(R' U' R)
  y' U2 R2 U2 (R U R' U) R2
  U' (R U) (R2' F R F') (R U' R')
  U' (R U R' U) (R U') (l U' R' U l')
  U2 F2 U2 (F U F' U) F2
  F U (R U' R' F')(R U' R')
  d' (F' L F L') U' (L' U' L)
  y (L' U' L U) U (L' U' L U)(L' U' L )
  25 d' (L' U L) d (R U' R')
  d' (L' U L) (F' L F L')
  y U' (L' U' L) U (F U F')
  U' (F' U F) U (R U' R')
  U' M' U R U' r' (R U R')
  R U2 R' U R U2 R' U2 R U' R'
  R U R' U2 R U R' U2 R U' R'
  R' F' R U R U' R' F
  (U') F' R U R' U' R' F R
  (R U' R' U') (R U' R' U) (R U R')
  y' (l' U' l U) (l F' l' F)
  (U) (R' U' R' U') R2 (U R U R)
  y U R' u' R U' R' U u R
  U' (R' F R F') (R U R')


  Nếu cặp F2L phía sau chưa hoàn thành, hãy dùng:
  R2 U' R' U R2
  U D' R U' R' D
  26 U (R U' R') d' (L' U L)
  U (R U' R') U' (F' U F)
  U (R U' R') (F R' F' R)
  U R U (r' R U' R' U M')
  U R U' M' U R' U' M
  r U r' U2 r U r' U2 r U' r'
  y (r U r' U') (r' F r F')
  y U (L F' L' F) (L' U' L)
  27 (R U' R' U)(R U' R')
  (R U' R2)(F R F')
  F' U' F U2 (R U' R')
  28 (R U R' U') F R' F' R
  (R U R') d (R' U2 R)
  y' (R' U R U')(R' U R)
  (R U R') U (F' U2 F)
  R U2 l U' R' U l'
  (R U R') U l2 F' l' U l'
  (F' U F2)(R' F' R)
  (U2) R' F R F2 L' U2 L F
  (R U' R') U' (R' F R F') (R U' R')
  29 y' (R' U' R U)(R' U' R)
  U2 (R U' R') y' (R' U' R)
  (R' F R F')(R' F R F')
  M' U R U' r' U (R U' R')
  30 (R U R' U')(R U R')
  U2 (F' U F)(R U R')
  U' (R U2 R')U2 (R U R')
  31 (R U' R') d (R' U R)
  (R U' R' U)(F' U F)
  U' R' F R F' R U' R'
  R U' l U' R' U l'
  F2 r U r' F R U' R'
  R U2 R' U' F R' F' R
  R U' R B' R' B R'
  32 (R U R' U')(R U R' U')(R U R')
  (U R U' R')(U R U' R')(U R U' R')
  U2 R d' R U R' d R'
  U R d' R U2 R' d R'
  R2 U R2 U R2 U2 R2
  U2 R2 U2 R2 U' R2 U' R2
  (R U2 R') (F' U2 F) U' (R U R')
  33 U' (R U' R') U2' (R U' R')
  y U' L' U' R' U L U' R
  (U' R U' R') U2 (R U' R')
  y U' (L' U' L) U2 (L' U' L)
  U y F U R U R' U' R U' R' F'
  (U' F' U' F) U2 (F' U' F)
  y' U' R D R' U R D' R'
  34 U (F' U F) U2 (F' U F)
  U' (R U2' R') U (R U R')
  U (R U R') U2 (R U R')
  d (R' U R) U2 (R' U R)
  y (U L' U L) U2 (L' U L)
  U y F U2 R U2 R' F'
  35 (U' R U R') d (R' U' R)
  U2 (R U' R') U' (F' U' F)
  U M' U R U' r' R U' R'
  U' l U' R U l' U R'
  36 d (R' U' R) d' (R U R')
  y U2 (L' U L) U (F U F')
  U F' U' F U' (R U R')
  U2 (R' F R F') U2 (R U R')
  37
  38 (R' F R F') (R U' R' U) (R U' R' U2) (R U' R')
  (R U' R') d (R' U2 R) U2' (R' U R)
  (R U R') U2 (R U2 R') d (R' U' R)
  (R2 U2) (F R2 F') (U2 R' U R')
  39 (R U' R') U' (R U R') U2 (R U' R')
  y' (R' U' R) U2 (R' U R U') (R' U' R)
  y (L' U' L) U2 (L' U L U')(L' U' L)
  (R U R' U') (R U2 R') U' (R U R')
  (R U2 R' U2) (R U2 R' U') R U R'
  R U' R' F2 L' U' L U F2
  (R2 U2) (R' U' R U') (R' U2 R')
  40 (R U' R' U)(R U2' R') U (R U' R')
  (R U R') U2 (R U' R' U)(R U R')
  (R U2) (R U R' U) (R U2 R2')
  41 (R U' R') d (R' U' R U') (R' U' R)
  R U' R' U' R U' R' d R' U' R
  y (L' U' L U)(L' U L) U2 (F U F')
  (R U' R) y (U R U' R') y' R2
  F2 (L' U' L U) y (L U' L)
  R F (U R U' R' F') U' R'
  42 (R U' R' U) d (R' U' R U') (R' U R)
  (R U' R' U2) y' (R' U' R U' R' U R)
  (R U R' U') (R U' R') U2 (F' U' F)
  y (L' U L) d' (L U L' U) (L U L')
  R2 y (R U R' U') y' (R' U R')
  (R U' R')(F' L' U2 L F)
  R U (F R U R' U' F') R'  Vforum.vn
  ●CFOP : Cross [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's F2L - OLL - PLL
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 179483
  Giới tính: Nữ
  Bài gởi
  17.580

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  xem bài chả hiểu gì cả
  Hãy hạn chế sử dụng Phần Mềm Crack
  Hãy sử dụng phần mềmbản quyền để an toàn cho máy tính.
  Nếu bạn sử dụng phần mềm Crack sẽ đối mặt với virus đánh cắp thông tin, phá hoại dữ liệu

 3. Đã cảm ơn 0406:


 4. #3
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  3.123

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  Trích Nguyên văn bởi 0406 Xem bài viết
  xem bài chả hiểu gì cả
  mai em làm bài hướng dẫn ạ

 5. #4
  Ðến Từ
  Hải Phòng
  Thành Viên Thứ: 263675
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  228

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  ảnh die hết rồi ad ạ?

 6. #5
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  3.123

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  Trích Nguyên văn bởi nhaths0407 Xem bài viết
  ảnh die hết rồi ad ạ?
  die đâu ra do mạng của bạn thôi còn sống đầy đó

Nhãn