kết quả từ 1 tới 6 trên 6

[Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

 1. #1
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.252

  [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's


  Công thức : speedsolving
  Video : RubikvnDevil  F2L Trường hợp Công Thức
  1 U (R U' R')
  R' F R F'
  U2 (R U2 R')
  2 y' U' (R' U R)
  U' (F' U F)
  F R' F' R
  d' L' U L
  r U R' U' M
  (U2) l R U' R' U l'
  (U2) l2 F' l' U l'
  (U') F R' F' R2 U' R'
  3 y' (R' U' R)
  y (L' U' L)
  F' U' F
  U M R U' R' U M'
  U r' R2 U' R' U M'
  4 (R U R')
  (U2) L (R U' R') U L'
  5 (U' R U R') U2 (R U' R')
  (U' R U R') U (R' F R F')
  F2 (L' U' L U) F2
  L U' R U L' R' U2 R U' R'
  U' (R U R') U' R U2 R'
  6 d (R' U' R) U2' (R' U R)
  y' (U R' U' R) U2 (R' U R)
  y' (U R' U' R) U' y (F R' F' R)
  U' (r U' R' U) (R U r')
  R2 (B U B' U') R2
  y F2 (R U R' U') F2
  7 U' (R U2' R') U2 (R U' R')
  U' R U2 R' U' R U2 R'
  M' U' M U2 r U' r'
  R U B U2 B' U R'
  8 d (R' U2 R) U2' (R' U R)
  y' U (R' U2 R) U2 (R' U R)
  (r' U2) (R2 U R2 U r)
  y' R' U' F' U2 F U' R
  9 U' R U' R' d R' U' R
  d (R' U' R U') (R' U' R)
  y2 U' (L U' L') d (L' U' L)
  U r U R' U' R2 r' U' R'
  U' R U' R' U2 M R U' R' U M'
  F (R U R' U') F' R U' R'
  (U F' U' F) U' (F' U' F)
  y F2 (U R U' R') F2
  10 U' (R U R' U)(R U R')
  R d' R U R' U2 F'
  U F' U F U' R U R'
  d R' U R d' R U R'
  y2 B2 (U' R' U R) B2

  < R' U R2 U R' >
  11 U' (R U2' R') d (R' U' R)
  (y) L' d L' U2 L U2 F
  U' R U2 R' U2 M R U' R' U M'
  U (F R' F' R)2 U' R U R'
  (y') R U2 R2 U' R2 U' R'
  U' l F U' R U l' U R'
  12 R U' R' U R U' R' U2 R U' R'
  d (R' U2 R) d' (R U R')
  R U2 R' U2' R U2' R' U2' R U' R'
  R' U2 R2 U R2 U R
  y (F U') (R U2 R' U2') F'
  (U R U' R') U' (R U R' U') (R U R')
  13 d (R' U R U') (R' U' R)
  y' U (R' U R U') (R' U' R)
  (U F' U F) U' (F' U' F)
  M' U' (R U R') U' (R U2 r')
  (R U' R') U (R' F R F') (R U' R')
  (R U R') d' (L' U' L U) (L' U' L)
  (R U' R' U2) (R U' l U' R' U l')
  14 U' (R U' R' U) (R U R')
  d' F U' F' d R U R'
  15 M U L F' L' U' M'
  R B L U' L' B' R'
  U (R' F R F') U (R U R')
  y' (R' U R U') d' (R U R')
  y (L' U L) U2 y' (R U R')
  R U2 R' U R U R' U R U' R'
  R U R' U2 R U' R' U R U' R'
  R U' R U2' R2' U' R2 U' R2'
  U' R2 U2 R U' R' U R' U2 R2
  U2 (R U R' U') R U2 R' U R U R'
  16 (R U' R' U) d (R' U' R)
  (R U' R') U2 (F' U' F)
  (U') (R U2 M' U' R' U) (R U r')
  (U) R (F R U R' U' F') R'
  (U) M' (U R U' r') (U' R U R')
  y' U R U2 R U' R U R' U2 R'
  y M U' R' F R U M' y'
  17 (R U2 R') U' (R U R')
  18 y' (R' U2 R) U (R' U' R)
  y (L' U2 L) U (L' U' L)
  (R U R' U') R U2 R' U y (L' U L)
  (R U R' U') (R U R' U') F R' F' R
  F' U2 F U F' U' F
  (R' F R F') (R U' R' U) (R U' R')
  19 U R U2 R2 (F R F')
  U (R U2 R') U (R U' R')
  (R U' R' U)2 R U R'
  (R U2 R' U') U' (R U' R' U)(R U R')
  20 U' F' U2 F2 (R' F' R)
  y' U' (R' U2 R) U' (R' U R)
  y2 d' (R' U2 R) U' (R' U R)
  U' (R U R' U) (F' L' U2 L F)
  U' (R U' R2' F R F') (R U' R')
  y' (R' U R U')2 R' U' R
  U' (R U' R' U) (R U') (l U' R' U l')
  d' L' U2 L U' L' U L
  21 (R U' R') U2 (R U R')
  U2 (R U R' U)(R U' R')
  R B U2 B' R'
  U2 R x' U' R U x R2'
  U F R U R' U' R' F' R
  22 y' (R' U R) U2 (R' U' R)
  F' L' U2 L F
  y' U2 (R' U' R U') (R' U R)
  y2 U' d' (R' U' R U') (R' U R)
  r U' r' U2 r U r'
  U F R U R' U' F' R U R' U2'
  d2 y' R' U' R U' R' U R
  23 U2 R2 U2 (R' U' R U') R2
  U (F R' F' R) U (R U R')
  U R U' R' U' R U' R' U R U' R'
  (R U R' U') U' (R U R' U')(R U R')
  (R U2 R') (F' U F) U' (R U R')
  24 U F' L' U L F R U R'
  (R U R') d (R' U R U') (R' U R)
  y' (R' U' R U) U (R' U' R U)(R' U' R)
  y' U2 R2 U2 (R U R' U) R2
  U' (R U) (R2' F R F') (R U' R')
  U' (R U R' U) (R U') (l U' R' U l')
  U2 F2 U2 (F U F' U) F2
  F U (R U' R' F')(R U' R')
  d' (F' L F L') U' (L' U' L)
  y (L' U' L U) U (L' U' L U)(L' U' L )
  25 d' (L' U L) d (R U' R')
  d' (L' U L) (F' L F L')
  y U' (L' U' L) U (F U F')
  U' (F' U F) U (R U' R')
  U' M' U R U' r' (R U R')
  R U2 R' U R U2 R' U2 R U' R'
  R U R' U2 R U R' U2 R U' R'
  R' F' R U R U' R' F
  (U') F' R U R' U' R' F R
  (R U' R' U') (R U' R' U) (R U R')
  y' (l' U' l U) (l F' l' F)
  (U) (R' U' R' U') R2 (U R U R)
  y U R' u' R U' R' U u R
  U' (R' F R F') (R U R')


  Nếu cặp F2L phía sau chưa hoàn thành, hãy dùng:
  R2 U' R' U R2
  U D' R U' R' D
  26 U (R U' R') d' (L' U L)
  U (R U' R') U' (F' U F)
  U (R U' R') (F R' F' R)
  U R U (r' R U' R' U M')
  U R U' M' U R' U' M
  r U r' U2 r U r' U2 r U' r'
  y (r U r' U') (r' F r F')
  y U (L F' L' F) (L' U' L)
  27 (R U' R' U)(R U' R')
  (R U' R2)(F R F')
  F' U' F U2 (R U' R')
  28 (R U R' U') F R' F' R
  (R U R') d (R' U2 R)
  y' (R' U R U')(R' U R)
  (R U R') U (F' U2 F)
  R U2 l U' R' U l'
  (R U R') U l2 F' l' U l'
  (F' U F2)(R' F' R)
  (U2) R' F R F2 L' U2 L F
  (R U' R') U' (R' F R F') (R U' R')
  29 y' (R' U' R U)(R' U' R)
  U2 (R U' R') y' (R' U' R)
  (R' F R F')(R' F R F')
  M' U R U' r' U (R U' R')
  30 (R U R' U')(R U R')
  U2 (F' U F)(R U R')
  U' (R U2 R')U2 (R U R')
  31 (R U' R') d (R' U R)
  (R U' R' U)(F' U F)
  U' R' F R F' R U' R'
  R U' l U' R' U l'
  F2 r U r' F R U' R'
  R U2 R' U' F R' F' R
  R U' R B' R' B R'
  32 (R U R' U')(R U R' U')(R U R')
  (U R U' R')(U R U' R')(U R U' R')
  U2 R d' R U R' d R'
  U R d' R U2 R' d R'
  R2 U R2 U R2 U2 R2
  U2 R2 U2 R2 U' R2 U' R2
  (R U2 R') (F' U2 F) U' (R U R')
  33 U' (R U' R') U2' (R U' R')
  y U' L' U' R' U L U' R
  (U' R U' R') U2 (R U' R')
  y U' (L' U' L) U2 (L' U' L)
  U y F U R U R' U' R U' R' F'
  (U' F' U' F) U2 (F' U' F)
  y' U' R D R' U R D' R'
  34 U (F' U F) U2 (F' U F)
  U' (R U2' R') U (R U R')
  U (R U R') U2 (R U R')
  d (R' U R) U2 (R' U R)
  y (U L' U L) U2 (L' U L)
  U y F U2 R U2 R' F'
  35 (U' R U R') d (R' U' R)
  U2 (R U' R') U' (F' U' F)
  U M' U R U' r' R U' R'
  U' l U' R U l' U R'
  36 d (R' U' R) d' (R U R')
  y U2 (L' U L) U (F U F')
  U F' U' F U' (R U R')
  U2 (R' F R F') U2 (R U R')
  37
  38 (R' F R F') (R U' R' U) (R U' R' U2) (R U' R')
  (R U' R') d (R' U2 R) U2' (R' U R)
  (R U R') U2 (R U2 R') d (R' U' R)
  (R2 U2) (F R2 F') (U2 R' U R')
  39 (R U' R') U' (R U R') U2 (R U' R')
  y' (R' U' R) U2 (R' U R U') (R' U' R)
  y (L' U' L) U2 (L' U L U')(L' U' L)
  (R U R' U') (R U2 R') U' (R U R')
  (R U2 R' U2) (R U2 R' U') R U R'
  R U' R' F2 L' U' L U F2
  (R2 U2) (R' U' R U') (R' U2 R')
  40 (R U' R' U)(R U2' R') U (R U' R')
  (R U R') U2 (R U' R' U)(R U R')
  (R U2) (R U R' U) (R U2 R2')
  41 (R U' R') d (R' U' R U') (R' U' R)
  R U' R' U' R U' R' d R' U' R
  y (L' U' L U)(L' U L) U2 (F U F')
  (R U' R) y (U R U' R') y' R2
  F2 (L' U' L U) y (L U' L)
  R F (U R U' R' F') U' R'
  42 (R U' R' U) d (R' U' R U') (R' U R)
  (R U' R' U2) y' (R' U' R U' R' U R)
  (R U R' U') (R U' R') U2 (F' U' F)
  y (L' U L) d' (L U L' U) (L U L')
  R2 y (R U R' U') y' (R' U R')
  (R U' R')(F' L' U2 L F)
  R U (F R U R' U' F') R'  Vforum.vn
  Hey Khách, please press the 'thanks button' if this post is helpful to you. Thanks
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn eldorado: 3. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 179483
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  19.895

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  xem bài chả hiểu gì cả

 4. Đã cảm ơn 0406:


 5. #3
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.252

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  Trích Nguyên văn bởi 0406 Xem bài viết
  xem bài chả hiểu gì cả
  mai em làm bài hướng dẫn ạ

 6. #4
  Ðến Từ
  Hải Phòng
  Thành Viên Thứ: 263675
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  472

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  ảnh die hết rồi ad ạ?
  [COLOR=#ff0000][B]Ai mặc noọng nái nai... [/B][/COLOR]

 7. #5
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.252

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  Trích Nguyên văn bởi nhaths0407 Xem bài viết
  ảnh die hết rồi ad ạ?
  die đâu ra do mạng của bạn thôi còn sống đầy đó

 8. #6
  Ðến Từ
  Đắk Lắk
  Thành Viên Thứ: 402472
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  13

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  Cũng được, thank nha!!

Nhãn