kết quả từ 1 tới 5 trên 5

[Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

 1. #1
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.147

  [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's


  Công thức : speedsolving
  Video : RubikvnDevil  F2L Trường hợp Công Thức
  1 U (R U' R')
  R' F R F'
  U2 (R U2 R')
  2 y' U' (R' U R)
  U' (F' U F)
  F R' F' R
  d' L' U L
  r U R' U' M
  (U2) l R U' R' U l'
  (U2) l2 F' l' U l'
  (U') F R' F' R2 U' R'
  3 y' (R' U' R)
  y (L' U' L)
  F' U' F
  U M R U' R' U M'
  U r' R2 U' R' U M'
  4 (R U R')
  (U2) L (R U' R') U L'
  5 (U' R U R') U2 (R U' R')
  (U' R U R') U (R' F R F')
  F2 (L' U' L U) F2
  L U' R U L' R' U2 R U' R'
  U' (R U R') U' R U2 R'
  6 d (R' U' R) U2' (R' U R)
  y' (U R' U' R) U2 (R' U R)
  y' (U R' U' R) U' y (F R' F' R)
  U' (r U' R' U) (R U r')
  R2 (B U B' U') R2
  y F2 (R U R' U') F2
  7 U' (R U2' R') U2 (R U' R')
  U' R U2 R' U' R U2 R'
  M' U' M U2 r U' r'
  R U B U2 B' U R'
  8 d (R' U2 R) U2' (R' U R)
  y' U (R' U2 R) U2 (R' U R)
  (r' U2) (R2 U R2 U r)
  y' R' U' F' U2 F U' R
  9 U' R U' R' d R' U' R
  d (R' U' R U') (R' U' R)
  y2 U' (L U' L') d (L' U' L)
  U r U R' U' R2 r' U' R'
  U' R U' R' U2 M R U' R' U M'
  F (R U R' U') F' R U' R'
  (U F' U' F) U' (F' U' F)
  y F2 (U R U' R') F2
  10 U' (R U R' U)(R U R')
  R d' R U R' U2 F'
  U F' U F U' R U R'
  d R' U R d' R U R'
  y2 B2 (U' R' U R) B2

  < R' U R2 U R' >
  11 U' (R U2' R') d (R' U' R)
  (y) L' d L' U2 L U2 F
  U' R U2 R' U2 M R U' R' U M'
  U (F R' F' R)2 U' R U R'
  (y') R U2 R2 U' R2 U' R'
  U' l F U' R U l' U R'
  12 R U' R' U R U' R' U2 R U' R'
  d (R' U2 R) d' (R U R')
  R U2 R' U2' R U2' R' U2' R U' R'
  R' U2 R2 U R2 U R
  y (F U') (R U2 R' U2') F'
  (U R U' R') U' (R U R' U') (R U R')
  13 d (R' U R U') (R' U' R)
  y' U (R' U R U') (R' U' R)
  (U F' U F) U' (F' U' F)
  M' U' (R U R') U' (R U2 r')
  (R U' R') U (R' F R F') (R U' R')
  (R U R') d' (L' U' L U) (L' U' L)
  (R U' R' U2) (R U' l U' R' U l')
  14 U' (R U' R' U) (R U R')
  d' F U' F' d R U R'
  15 M U L F' L' U' M'
  R B L U' L' B' R'
  U (R' F R F') U (R U R')
  y' (R' U R U') d' (R U R')
  y (L' U L) U2 y' (R U R')
  R U2 R' U R U R' U R U' R'
  R U R' U2 R U' R' U R U' R'
  R U' R U2' R2' U' R2 U' R2'
  U' R2 U2 R U' R' U R' U2 R2
  U2 (R U R' U') R U2 R' U R U R'
  16 (R U' R' U) d (R' U' R)
  (R U' R') U2 (F' U' F)
  (U') (R U2 M' U' R' U) (R U r')
  (U) R (F R U R' U' F') R'
  (U) M' (U R U' r') (U' R U R')
  y' U R U2 R U' R U R' U2 R'
  y M U' R' F R U M' y'
  17 (R U2 R') U' (R U R')
  18 y' (R' U2 R) U (R' U' R)
  y (L' U2 L) U (L' U' L)
  (R U R' U') R U2 R' U y (L' U L)
  (R U R' U') (R U R' U') F R' F' R
  F' U2 F U F' U' F
  (R' F R F') (R U' R' U) (R U' R')
  19 U R U2 R2 (F R F')
  U (R U2 R') U (R U' R')
  (R U' R' U)2 R U R'
  (R U2 R' U') U' (R U' R' U)(R U R')
  20 U' F' U2 F2 (R' F' R)
  y' U' (R' U2 R) U' (R' U R)
  y2 d' (R' U2 R) U' (R' U R)
  U' (R U R' U) (F' L' U2 L F)
  U' (R U' R2' F R F') (R U' R')
  y' (R' U R U')2 R' U' R
  U' (R U' R' U) (R U') (l U' R' U l')
  d' L' U2 L U' L' U L
  21 (R U' R') U2 (R U R')
  U2 (R U R' U)(R U' R')
  R B U2 B' R'
  U2 R x' U' R U x R2'
  U F R U R' U' R' F' R
  22 y' (R' U R) U2 (R' U' R)
  F' L' U2 L F
  y' U2 (R' U' R U') (R' U R)
  y2 U' d' (R' U' R U') (R' U R)
  r U' r' U2 r U r'
  U F R U R' U' F' R U R' U2'
  d2 y' R' U' R U' R' U R
  23 U2 R2 U2 (R' U' R U') R2
  U (F R' F' R) U (R U R')
  U R U' R' U' R U' R' U R U' R'
  (R U R' U') U' (R U R' U')(R U R')
  (R U2 R') (F' U F) U' (R U R')
  24 U F' L' U L F R U R'
  (R U R') d (R' U R U') (R' U R)
  y' (R' U' R U) U (R' U' R U)(R' U' R)
  y' U2 R2 U2 (R U R' U) R2
  U' (R U) (R2' F R F') (R U' R')
  U' (R U R' U) (R U') (l U' R' U l')
  U2 F2 U2 (F U F' U) F2
  F U (R U' R' F')(R U' R')
  d' (F' L F L') U' (L' U' L)
  y (L' U' L U) U (L' U' L U)(L' U' L )
  25 d' (L' U L) d (R U' R')
  d' (L' U L) (F' L F L')
  y U' (L' U' L) U (F U F')
  U' (F' U F) U (R U' R')
  U' M' U R U' r' (R U R')
  R U2 R' U R U2 R' U2 R U' R'
  R U R' U2 R U R' U2 R U' R'
  R' F' R U R U' R' F
  (U') F' R U R' U' R' F R
  (R U' R' U') (R U' R' U) (R U R')
  y' (l' U' l U) (l F' l' F)
  (U) (R' U' R' U') R2 (U R U R)
  y U R' u' R U' R' U u R
  U' (R' F R F') (R U R')


  Nếu cặp F2L phía sau chưa hoàn thành, hãy dùng:
  R2 U' R' U R2
  U D' R U' R' D
  26 U (R U' R') d' (L' U L)
  U (R U' R') U' (F' U F)
  U (R U' R') (F R' F' R)
  U R U (r' R U' R' U M')
  U R U' M' U R' U' M
  r U r' U2 r U r' U2 r U' r'
  y (r U r' U') (r' F r F')
  y U (L F' L' F) (L' U' L)
  27 (R U' R' U)(R U' R')
  (R U' R2)(F R F')
  F' U' F U2 (R U' R')
  28 (R U R' U') F R' F' R
  (R U R') d (R' U2 R)
  y' (R' U R U')(R' U R)
  (R U R') U (F' U2 F)
  R U2 l U' R' U l'
  (R U R') U l2 F' l' U l'
  (F' U F2)(R' F' R)
  (U2) R' F R F2 L' U2 L F
  (R U' R') U' (R' F R F') (R U' R')
  29 y' (R' U' R U)(R' U' R)
  U2 (R U' R') y' (R' U' R)
  (R' F R F')(R' F R F')
  M' U R U' r' U (R U' R')
  30 (R U R' U')(R U R')
  U2 (F' U F)(R U R')
  U' (R U2 R')U2 (R U R')
  31 (R U' R') d (R' U R)
  (R U' R' U)(F' U F)
  U' R' F R F' R U' R'
  R U' l U' R' U l'
  F2 r U r' F R U' R'
  R U2 R' U' F R' F' R
  R U' R B' R' B R'
  32 (R U R' U')(R U R' U')(R U R')
  (U R U' R')(U R U' R')(U R U' R')
  U2 R d' R U R' d R'
  U R d' R U2 R' d R'
  R2 U R2 U R2 U2 R2
  U2 R2 U2 R2 U' R2 U' R2
  (R U2 R') (F' U2 F) U' (R U R')
  33 U' (R U' R') U2' (R U' R')
  y U' L' U' R' U L U' R
  (U' R U' R') U2 (R U' R')
  y U' (L' U' L) U2 (L' U' L)
  U y F U R U R' U' R U' R' F'
  (U' F' U' F) U2 (F' U' F)
  y' U' R D R' U R D' R'
  34 U (F' U F) U2 (F' U F)
  U' (R U2' R') U (R U R')
  U (R U R') U2 (R U R')
  d (R' U R) U2 (R' U R)
  y (U L' U L) U2 (L' U L)
  U y F U2 R U2 R' F'
  35 (U' R U R') d (R' U' R)
  U2 (R U' R') U' (F' U' F)
  U M' U R U' r' R U' R'
  U' l U' R U l' U R'
  36 d (R' U' R) d' (R U R')
  y U2 (L' U L) U (F U F')
  U F' U' F U' (R U R')
  U2 (R' F R F') U2 (R U R')
  37
  38 (R' F R F') (R U' R' U) (R U' R' U2) (R U' R')
  (R U' R') d (R' U2 R) U2' (R' U R)
  (R U R') U2 (R U2 R') d (R' U' R)
  (R2 U2) (F R2 F') (U2 R' U R')
  39 (R U' R') U' (R U R') U2 (R U' R')
  y' (R' U' R) U2 (R' U R U') (R' U' R)
  y (L' U' L) U2 (L' U L U')(L' U' L)
  (R U R' U') (R U2 R') U' (R U R')
  (R U2 R' U2) (R U2 R' U') R U R'
  R U' R' F2 L' U' L U F2
  (R2 U2) (R' U' R U') (R' U2 R')
  40 (R U' R' U)(R U2' R') U (R U' R')
  (R U R') U2 (R U' R' U)(R U R')
  (R U2) (R U R' U) (R U2 R2')
  41 (R U' R') d (R' U' R U') (R' U' R)
  R U' R' U' R U' R' d R' U' R
  y (L' U' L U)(L' U L) U2 (F U F')
  (R U' R) y (U R U' R') y' R2
  F2 (L' U' L U) y (L U' L)
  R F (U R U' R' F') U' R'
  42 (R U' R' U) d (R' U' R U') (R' U R)
  (R U' R' U2) y' (R' U' R U' R' U R)
  (R U R' U') (R U' R') U2 (F' U' F)
  y (L' U L) d' (L U L' U) (L U L')
  R2 y (R U R' U') y' (R' U R')
  (R U' R')(F' L' U2 L F)
  R U (F R U R' U' F') R'  Vforum.vn
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 179483
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  18.623

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  xem bài chả hiểu gì cả
  Bộ cài chuẩn Win 10 Creators Update từ Microsoft
  Link Download bộ cài ISO Win 10 Creators Update Version 1703
  --> Windows 10 Creators Update version 1703

 3. Đã cảm ơn 0406:


 4. #3
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.147

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  Trích Nguyên văn bởi 0406 Xem bài viết
  xem bài chả hiểu gì cả
  mai em làm bài hướng dẫn ạ

 5. #4
  Ðến Từ
  Hải Phòng
  Thành Viên Thứ: 263675
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  271

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  ảnh die hết rồi ad ạ?

 6. #5
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.147

  Reply: [Cubing] 42 trường hợp F2L (First Two Layers) cho Rubik's

  Trích Nguyên văn bởi nhaths0407 Xem bài viết
  ảnh die hết rồi ad ạ?
  die đâu ra do mạng của bạn thôi còn sống đầy đó

Nhãn