Cửa gì nước mắt mặt trời.
Bao năm mẹ Suốt đón chờ quân sang?
là cửa nhật lệ