1,
Cho dãy số: 987654321.
Hãy đặt dấu + và - vào giữa các số trong dãy số trên để tạo thành phép tính có kết quả là 100. Và bạn tìm ra bao nhiêu cách?
2,
TÌm số còn thiếu trong dãy số:
5,6,9,15,?,40
3,
Cho dãy số: 3, 5, 13, 43, 177, ?, 5353. Hãy tìm số thích hợp điền vào dấu chấm hỏi.
4,
Nếu 7+7=2
8+8=4
8+5=1
6+9=3
10+11=9
Thì 4+9=?
5,
Nếu 5+1=121
3+2=8
5+6=840
Thì 3+7=?