8. Nỗi oan thị mầu


Clip 1:

Clip 2:
Clip 3:

9. Việt Nam Idols


Clip 1:
Clip 2:
Clip 3:

10. Thà ăn mày hơn ăn cướp


Clip 1:

Clip 2:

11. Đi chùa cầu duyên


Clip 1:
Clip 2:
Clip 3:

12. Làm xui